Doradca Klienta ds. Odszkodowań

Lex Fortis Sp. z o.o. jest jednym z liderów na rynku odszkodowań przysługujących wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Osobom poszkodowanym zapewniamy kompleksową pomoc prawną i skutecznie dochodzimy dla nich wszystkich roszczeń odszkodowawczych. W związku z rozwojem sieci sprzedaży poszukujemy nowych osób do naszego zespołu na stanowisko:

Doradca Klienta ds. Odszkodowań
Miejsce pracy: woj. śląskie
Zadania:
 • aktywne pozyskiwanie klientów – osób poszkodowanych
 • przekazanie dokumentacji otrzymanej od klienta przy zawarciu umowy o dochodzenie roszczeń do centrali Spółki
 • promowanie usług świadczonych przez Spółkę
 • możliwości budowy własnego zespołu sprzedażowego
 • budowanie pozytywnego wizerunku Spółki
Oczekiwania:
 • doświadczenie w branży odszkodowawczej min. 2 lata - poparte wynikami
 • komunikatywność
 • empatyczne podejście do klientów – osób poszkodowanych
 • elastyczność i otwartość do klientów – osób poszkodowanych
 • zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań
Co oferujemy:
 • samochód klasy C z kartą paliwową
 • laptop i telefon służbowy z dostępem do internetu
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia i konsultacje
 • możliwości awansu w strukturze Spółki
KLAUZULA RODO:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lex Fortis Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, KRS 0000454278, NIP 9462643151, REGON 061532867
2Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu e-mail szkody@lexfortis.pl
3Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.
4Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy
5Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać w oparciu o niniejszą umowę.
6W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
aprawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
bprawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
dprawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
eprawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
fprawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
gPrzysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
7W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?