Specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72413

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • dokonuje formalnej i/ lub merytorycznej oceny projektów pomocy technicznej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisk 2014-2020
 • opiniuje dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze) w zakresie pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020
 • monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów (w tym: weryfikuje wnioski o płatność i sporządza deklaracje wydatków)
 • przeprowadza kontrole systemowe w zakresie zdolności instytucjonalnych i skuteczności realizacji zadań finansowanych z POIiŚ 2014-2020, kontrole projektów pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 oraz Instrumentu "Łącząc Europę"
 • dokonuje monitorowania postępu finansowego (m.in. kontraktacja, certyfikacja, N+2/ N+3, cele Rady Ministrów, realokacje, oszczędności, etc.) w zakresie pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu, w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje
 • przygotowuje POIiŚ 2021-2027 w zakresie komponentu pomocy technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub we wdrażaniu funduszy unijnych
 • Znajomość krajowych aktów prawnych związanych z wdrażaniem krajowych programów operacyjnych
 • Znajomość unijnych aktów prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
 • Znajomość kpa, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych
 • Znajomość zasad prowadzenia kontroli w ramach POIiŚ
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy

  Gdzie jeszcze rekrutują?