Specjalista ds. Windykacji

Ogłoszenie numer: 7361499, z dnia 2022-08-17

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Windykacji w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Jednostka działa w Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 1

Specjalista ds. Windykacji

Miejsce pracy: Gdynia, ul. Hugo Kołłątaja 1

 

Opis stanowiska

Główne obowiązki Specjalisty ds. Windykacji:

 • Monitorowanie wysokości zadłużenia najemców oraz właścicieli lokali wykupionych
  z tytułu najmu lokali i innych należności związanych z zakresem działania jednostki.
 • Wypowiadanie umów w lokalach mieszkalnych gminy.
 • Koordynacja procesu windykacji w jednostce.
 • Podejmowanie czynności związanych z windykacją należności poprzez:
  • prowadzenie rejestru dłużników;
  • prowadzenie korespondencji z dłużnikami w sprawie zadłużenia;
  • przygotowywanie dokumentów do pozwów i pozwów w sprawach o zapłatę, przekazywanie ich do Zespołu Radców Prawnych i współpraca w tym zakresie;
  • opracowywanie procedury windykacyjnej i jej realizację;
  • wdrożenie, obsługę i aktualizację informatycznego systemu wsparcia procesu windykacji;
  • informowanie dłużników o decyzji w sprawie udzielonych ulg w spłacie należności.
 • Współpraca z organem prowadzącym w zakresie postępowania z dłużnikami.
 • Rozdysponowanie kwot przekazanych przez komornika.
 • Sprawozdawczość w zakresie działalności windykacyjnej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe o profilu: prawniczym lub administracyjnym i minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z windykacją;
 • ogólne i stanowiskowe: obywatelstwo polskie, doskonała znajomość obowiązującego prawa
  w zakresie: Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. Znajomość przepisów regulujących działalność jednostki sektora finansów publicznych, sprawne posługiwanie się oprogramowaniem MS Office (szczególnie Word i Excel).

Wymagania pożądane:

 • ogólne i stanowiskowe: staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, skrupulatność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętności analityczne i organizacyjne,

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • klauzula informacyjna oraz klauzula zgody dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Warunki pracy:

 • miejsce wykonywania pracy na VII piętrze budynku z windą;
 • praca z monitorem ekranowym do 8 godz.;
 • obsługa urządzeń biurowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy

Gdzie jeszcze rekrutują?